skip to Main Content

 

Statutaire gegevens


NAAM
Stichting Presence Nederland

REGISTRATIE
RSIN/fiscaal nummer: 859410341
Kamer van Koophandel: 73228486

ADRES
Haverveld 38
3902 EB Veenendaal
info@presence.nl

BESTUUR
Voorzitter: Menno Colijn, Maarn
Penningmeester: Christiaan Beukema, Appingedam
Secretaris: Frank Weening, Wierden

 

Uitgangspunten en hoofdlijnen van het beleidsplan


DOELSTELLING
De doelstelling van de Stichting is opgenomen in de statuten, vermeld in artikel 3:
De Stichting heeft tot doel (bij te dragen aan) de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus door het onderwijzen en ondersteunen van kerken, stichtingen en organisaties; het opbouwen in hun geloof van christelijke leiders en personen.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het spreken en onderwijzen van het Woord van God in kerken, gemeenten en bijeenkomsten en op conferenties, zowel in Nederland als internationaal;
 • het begeleiden, bemoedigen en ondersteunen van (kerkelijke) leiders, voorgangers/predikanten en andere personen;
 • het organiseren van bijeenkomsten in de breedste zin van het woord, zoals conferenties en studies/cursussen in kerken;
 • het aanbieden van (online) inspiratie rond de boodschap van de Bijbel en maatschappelijke onderwerpen, met gebruikmaking van zoveel mogelijk middelen in de (social) media.

ALGEMEEN BELANG
Met de doelstelling van de Stichting, en de daarbij horende activiteiten, willen wij de samenleving dienen en positief beïnvloeden. Wij geloven dat deze activiteiten een positieve invloed hebben op mensenlevens, waardoor zij tot persoonlijk herstel komen en zodoende beter gaan functioneren. Met deze doelstelling en activiteiten beogen wij het algemene belang te dienen.
Stichting Presence Nederland is als partner betrokken bij hulp aan allerarmsten via Compassion, ondersteuning van verdrukte christenen door financiële steun en persoonlijke bezoeken, en de opstart en instandhouding van verschillende maatschappelijke initiatieven van kerken, zowel lokaal als internationaal.

AFWEZIGHEID VAN WINSTOOGMERK
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De Stichting zal de door haar ontvangen giften, alsmede de uit werkzaamheden en activiteiten ontvangen vergoedingen, gebruiken om activiteiten te ontplooien of andere organisaties te ondersteunen, die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstelling van de Stichting.

FONDSENWERVING
Stichting Presence Nederland zal haar fondsen ontvangen uit giften van eenmalige of maandelijkse partners die willen bijdragen aan de doelstelling van de stichting, zonder winstoogmerk. Ook zullen er inkomsten zijn van vergoedingen uit werkzaamheden en activiteiten (spreken, lezingen),giften vanuit kerken, collectes en schenkingen.

BESCHIKKING OVER VERMOGEN
Stichting Presence Nederland zal haar vermogen besteden in overeenstemming met de statutaire doelstelling. De Stichting houdt geen vermogen aan zonder daar een bepaalde bestemming aan te geven, of meer vermogen dan redelijkerwijs nodig voor de continuïteit van de Stichting.
Geen enkele persoon of rechtspersoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Dat betekent dat geen enkele persoon of rechtspersoon kan beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen.

BESTEDING BATIG SALDO BIJ ONTBINDING
Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.

BELONINGSBELEID
Leden van het bestuur van de Stichting ontvangen geen beloning of vacatiegeld, conform de bepalingen in artikel 7 lid 3 van de statuten. Eventuele gemaakte onkosten – zoals reiskosten – kunnen aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken worden vergoed.
Het beloningsbeleid van de Stichting is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als Algemeen Nut Beogende Instelling. De hoogte van de beloning is afhankelijk van leeftijd, ervaring, functie, opleiding en verantwoordelijkheid. Op basis van deze eigenschappen wordt de hoogte van de beloning bepaald.

ADMINISTRATIE
Stichting Presence Nederland werkt met een jaarbegroting die door het bestuur vooraf goedgekeurd moet worden. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De beheerskosten worden zo laag mogelijk gehouden. De Stichting streeft ernaar om de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan 2% van alle ontvangen bedragen in een jaar.
De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door Lentink Accountants en Belastingadviseurs te Huizen en Almere.

PUBLICATIEPLICHT
De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht via de website www.presence.nl. Momenteel bevindt de stichting zich in een opstartfase, waardoor er geen cijfers beschikbaar zijn van vorige jaren.

 

Overzicht van activiteiten in 2019


ACTIVITEITEN
De Stichting werkt bij alle activiteiten en werkzaamheden samen met vrijwilligers, netwerken en andere organisaties. De Stichting verricht in 2019 onder meer de volgende activiteiten:

 • Lesgeven op diverse bijbelscholen in Nederland.
 • Volgens huidige planning: spreken in 120 bijeenkomsten (kerken, conferenties).
 • Verzorgen van diverse trainingen rond bijbels-maatschappelijke onderwerpen.
 • Deelnemen in christelijke netwerken: Heartlink, Vrij Zijn, GMF, Revival Alliance Netwerk, Evangelisch Werkverband, Andere Zaken, Compassion.
 • Strategisch advies aan leiders van christelijke netwerken en bedieningen.
 • Ondersteuning van kerken (voorgangers, oudstenraad) in visievorming.
 • Landelijke campagne in oude, toonaangevende kerken in 12 provincies, samen met een worshipband en diverse sprekers.
 • TheJourney, een bijzondere ervaringsreis van 7 vrijdagen met christenleiders langs christelijk-maatschappelijke projecten in o.a. de Bijlmer.
 • Weekend met deelnemers uit politiek en ondernemingen, om maatschappelijke en geestelijke visie te vormen voor plekken in Nederland.
 • Elke dinsdag en donderdag worden gesprekken gevoerd met voorgangers, leiders en ondernemers, met als doel bemoedigen, verbinden en adviseren.
 • Verspreiden van onderwijs en inspiratie via Facebook, podcast, YouTube en andere media.
 • Door giften ondersteunen van personen en organisaties, die in visie en activiteiten passen bij de doelstelling van de Stichting.

De hierboven genoemde activiteiten en werkzaamheden dragen direct bij aan de realisatie van de doelstelling van de Stichting.

 

Begroting 2019


BEGROTE INKOMSTEN EN UITGAVEN

INKOMSTEN
Inkomsten uit giften € 95.450
Sprekersvergoedingen € 36.538
Begrote inkomsten totaal € 131.988
UITGAVEN
Ondersteuning van en giften aan derden € 35.770
Reis- en verblijfkosten € 4.655
Sprekersvergoedingen derden € 4.800
Lonen en vrijwilligersvergoedingen € 63.013
Techniek kerkentour € 12.000
Huur kerken € 6.000
Promotiekosten € 2.400
Kantoorkosten € 1.228
Bankkosten € 355
Afschrijvingskosten € 283
Begrote uitgaven totaal 130.504
TOTAAL – saldo van inkomsten en uitgaven (positief) € 1.484