Ga naar hoofdinhoud

 


Statutaire gegevens


NAAM
Stichting Presence Nederland

REGISTRATIE
RSIN/fiscaal nummer: 859410341
Kamer van Koophandel: 73228486

ADRES
Dijkstraat 112B
3904 EB Veenendaal
info@presence.nl

BESTUUR
Voorzitter: Frank Weening, Wierden
Penningmeester: Christiaan Beukema, Appingedam
Secretaris: Anne Roskam, Assen

 

Uitgangspunten en hoofdlijnen van het beleidsplan


DOELSTELLING
De doelstelling van de Stichting is opgenomen in de statuten, vermeld in artikel 3:
De Stichting heeft tot doel (bij te dragen aan) de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus door het onderwijzen en ondersteunen van kerken, stichtingen en organisaties; het opbouwen in het geloof van mensen in Nederland en daarbuiten om hun positie in te nemen in de maatschappij, vanuit de liefde van Jezus.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het organiseren van bijeenkomsten in de breedste zin van het woord, zoals gebeds- en aanbiddingsbijeenkomsten, conferenties en studies/cursussen;
  • het spreken en onderwijzen van het Woord van God in kerken, gemeenten en bijeenkomsten en op conferenties, zowel in Nederland als internationaal;
  • het begeleiden, bemoedigen en ondersteunen van mensen in het land;
  • het aanbieden van (online) inspiratie rond de boodschap van de Bijbel en maatschappelijke onderwerpen, met gebruikmaking van zoveel mogelijk middelen in de (social) media;
  • het financieel en geestelijk ondersteunen van geloofsbedieningen.

ALGEMEEN BELANG
Met de doelstelling van de Stichting, en de daarbij horende activiteiten, willen wij de samenleving dienen en positief beïnvloeden. Wij geloven dat deze activiteiten een positieve invloed hebben op mensenlevens, waardoor zij tot persoonlijk herstel komen en zodoende beter gaan functioneren. Met deze doelstelling en activiteiten beogen wij het algemene belang te dienen. Stichting Presence Nederland is daarnaast als partner betrokken bij hulp aan behoeftigen, ondersteuning van verdrukte christenen door financiële steun en persoonlijke bezoeken, en de opstart en instandhouding van verschillende maatschappelijke initiatieven van kerken, zowel lokaal als internationaal.

AFWEZIGHEID VAN WINSTOOGMERK
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De Stichting zal de door haar ontvangen giften, alsmede de uit werkzaamheden en activiteiten ontvangen vergoedingen, gebruiken om activiteiten te ontplooien of andere organisaties te ondersteunen, die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstelling van de Stichting.

FONDSENWERVING
Stichting Presence Nederland zal haar fondsen ontvangen uit giften van eenmalige of maandelijkse partners die willen bijdragen aan de doelstelling van de stichting, zonder winstoogmerk. Ook zullen er inkomsten zijn van vergoedingen uit werkzaamheden en activiteiten (spreken, lezingen),giften vanuit kerken, collectes en schenkingen.

BESCHIKKING OVER VERMOGEN
Stichting Presence Nederland zal haar vermogen besteden in overeenstemming met de statutaire doelstelling. De Stichting houdt geen vermogen aan zonder daar een bepaalde bestemming aan te geven, of meer vermogen dan redelijkerwijs nodig voor de continuïteit van de Stichting.
Geen enkele persoon of rechtspersoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Dat betekent dat geen enkele persoon of rechtspersoon kan beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen.

BESTEDING BATIG SALDO BIJ ONTBINDING
Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.

BELONINGSBELEID
Leden van het bestuur van de Stichting ontvangen geen beloning of vacatiegeld, conform de bepalingen in artikel 7 lid 3 van de statuten. Eventuele gemaakte onkosten – zoals reiskosten – kunnen aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken worden vergoed.
Het beloningsbeleid van de Stichting is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als Algemeen Nut Beogende Instelling. De hoogte van de beloning is afhankelijk van leeftijd, ervaring, functie, opleiding en verantwoordelijkheid. Op basis van deze eigenschappen wordt de hoogte van de beloning bepaald.

ADMINISTRATIE
Stichting Presence Nederland werkt met een jaarbegroting die door het bestuur vooraf goedgekeurd moet worden. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De beheerskosten worden zo laag mogelijk gehouden. De Stichting streeft ernaar om de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan 2% van alle ontvangen bedragen in een jaar.
De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door Gearwurk accountants & fiscalisten in Drachten.

PUBLICATIEPLICHT
De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht via de website www.presence.nl.

Watch live and subscribe DONATION · GEVEN